РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (ЧАСТИНА 2)

професійна орієнтація -науково обґрунтована система форм, методів, засобів впливу на особу для сприяння її професійному самовизначенню на основі врахування стану здоров'я, освітнього і професійно-кваліфікаційного рівнів, інтересів, здібностей, індивідуальних, психофізіологічних особливостей;

психологічна реабілітація - сукупність заходів реабілітації, спрямованих на відновлення або компенсацію порушених психічних функцій, станів, якостей, властивостей, особистого і соціального статусу особи, її психологічна адаптація до зміненої життєвої ситуації та формування в неї свідомої активної участі в реабілітаційному процесі;

психологічне консультування - це сукупність заходів, спрямованих на допомогу людині у вирішенні проблем, покращення самопочуття, зміні неадаптивного мислення або поведінки, а також у прийнятті рішень щодо професійної кар'єри, шлюбу, сім'ї, вдосконалення особистості та міжособистісних відносин;

психологічний супровід- це системна діяльність психолога у складі мультидисциплінарної команди, спрямована на підтримку та відновлення психічного здоров'я осіб з обмеженням життєдіяльності, а також збереження, поліпшення або відновлення психічних функцій, поведінкових стратегій, у тому числі мотивації та навичок міжособистісної взаємодії, відповідно до реабілітаційного періоду та з використанням доказових психологічних методів;

психотерапія- напрям охорони здоров'я, що передбачає лікування розладів психіки та поведінки психологічними методами;

психотерапевтична допомога- поінформоване та свідоме застосування клінічних методів і міжособистісних відносин, що надається за встановленими психологічними принципами з метою допомоги людям змінити їх поведінку, думки, емоції, та/або характеристики особисті в напрямках, які учасники вважатимуть бажаним;

психолого-педагогічна допомога - сукупність психологічних та педагогічних заходів, спрямованих на формування способів оволодіння знаннями, вміннями і навичками, надання психологічної допомоги, зокрема, щодо формування самоутвердження і належної самооцінки особою своїх можливостей, засвоєння правил суспільної поведінки шляхом здійснення системної навчально-виховної роботи;

психолого-педагогічний супровід- системна діяльність психолога та корекційного педагога, спрямована на створення комплексної системи клініко-психологічних, психолого-педагогічних і психотерапевтичних умов, що сприяють засвоєнню знань, умінь і навичок, успішній адаптації, реабілітації, особистісному становленню особи, нормалізації сімейних стосунків, інтеграції в соціум;

психосоціальна допомога - система заходів, спрямованих на повернення особи до активного життя та праці, відновлення соціального статусу і формування в особи якостей, установок щодо пристосування до умов нормальної життєдіяльності шляхом правового і матеріального захисту її існування, підготовки до самообслуговування з формуванням зда22тності до пересування і спілкування, повсякденних життєвих потреб тощо;

реабілітація – сукупність заходів, що допомогають особам, які мають або у яких можуть виникнути обмеження життєдіяльності, досягнути та підтримувати оптимальний рівень функціонування у взаємодії з навколишнім середовищем, соціальну інтеграцію та незалежність;

реабілітаційне обстеження- визначення міри порушень функцій, активності і участі особи, а також впливу контекстових та особистісних факторів відповідно до Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я та Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я дітей та підлітків;

реадаптація- процес відновлення адаптаційних можливостей людини під впливом будь-яких факторів, в тому числі і внаслідок спрямованої самоактивності;

реабілітаційний заклад- юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, що здійснює реабілітацію осіб з обмеженнями життєдіяльності;

робоче місце особи з інвалідністю- місце або виробнича ділянка постійного або тимчасового знаходження особи, що має інвалідність, в процесі її трудової діяльності на підприємствах, в установах і організаціях;

соціальна реабілітація - сукупність заходів реабілітації, спрямованих на створення і забезпечення умов для повернення особи до активної участі у житті, відновлення її соціального статусу та здатності до самостійної суспільної і родинно-побутової діяльності шляхом соціально-середовищної орієнтації та соціально-побутової адаптації, соціального обслуговування задоволення потреби у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації;

стратегія відновлення – план проведення реабілітації, цілями якого є безпосереднє функціональне відтворення та підтримка функцій та навичок, ушкоджених або втрачених внаслідок травми, хвороби або через вроджені вади;

стратегія компенсації – план проведення реабілітації, цілями якого є взаємна адаптація особи та середовища (в тому числі, з використанням технічних та інших засобів реабілітації) для забезпечення особам із обмеженнями життєдіяльності можливості досягнути та підтримувати оптимальний рівень функціонування у взаємодії з навколишнім середовищем, соціальну інтеграцію та незалежність;

соціальний супровід- комплекс заходів, що передбачає оцінку потреб, визначення шляхів вирішення основних проблем, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача послуги з метою моніторингу виконання поставлених завдань, сприяння в отриманні інших послуг, надання допомоги в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними, навчання та розвитку навичок, спрямованих на подолання чи мінімізацію складних життєвих обставин;

фізична терапія - напрям охорони здоров`я, що забезпечує послуги для індивідуумів та громад з розвитку, підтримання та максимального відновлення їхньої функціональної рухової можливості протягом життя. Це включає застосування послуг в обставинах, коли рухи та функціонування постраждали внаслідок віку, пошкодження, болю, захворювань, впливу факторів навколишнього середовища. Фахівцями цієї спеціальності є фізичні терапевти.

2. Зміст інших понять і термінів визначається законодавством України та спеціальними словниками понять і термінів Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Підказка

Обговорення відкрите, але не анонімне, тільки зареєстровані користувачі можуть коментувати документ.

Будь ласка дотримуйтесь правил обговорень.